ورود
مهدی مهریزی
مدیر عامل، رئیس هیات مدیره
9153021950
صفورا حافظ
گرافیست
هادی طباطبایی
عضو هیات مدیره
9158923180
یوسف احکامی
ارشد UI وب
مریم کریم
مهدی مرادی
برنامه نویس ارشد
علیرضا عطاری
مهدیار اورعی
برنامه نویس اندرویید