ورود
عنوان پروژه :
وبسایت شرکت گام طرح
دسته پروژه :
پرتال ها
کارفرما :
شرکت گام طرح ثامن
تاریخ شروع :
1 تير 1387 
تاریخ اتمام :
1 مهر 1390 
وضعیت :
وبسایت شرکت گام طرح
100%
وبسایت و سامانه مدیریت گزارشات، اتوماسیون داخلی و کنترل پروژه