ورود
عنوان پروژه :
Cintesys
دسته پروژه :
ابر پرتال
کارفرما :
مهر
تاریخ شروع :
15 آبان 1393 
تاریخ اتمام :
31 شهريور 1395 
وضعیت :
Cintesys
70%
سیستم یکپارچه Cintesys قابلیت های چهار سامانه را در خود دارد.
این چهار سامانه عبارتند از :
ERP:مدیریت منابع شرکتی
CRM: مدیریت ارتباط با مشتری
PM: مدیریت پروژه
CMS: وبسایت
در این سامانه این چهار مورد به شکلی کنار هم قرار گرفته اند که علاوه بر یکپارچگی کل سیستم هر یک به تنهایی و مجزا از دیگیری قابل فعالیت است.